หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25470221102447
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Educational Technology and Communications)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Educational Technology and Communications)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
20/01/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. กฤษณพล จันทร์พรหม รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. คุณอานันท์ นิรมล รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. กฤษณพล จันทร์พรหม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วรินธร เบญจศรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. คุณอานันท์ นิรมล ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร