หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25460221101647
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Education Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษามหาบัณฑิต (เคมี)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.ม. (เคมี)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Chemistry)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Chemistry)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
พหุวิทยาการ
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/05/2555
สกอ. รับทราบ :
19/11/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. หิริหัทยา เพชรมั่ง รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ดร. พูนสุข อุดม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อานอบ คันฑะชา ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. พูนสุข อุดม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. หิริหัทยา เพชรมั่ง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. เกษม อัศวตรีรัตนกุล ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ