หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

Search
 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
256502220502002 หลักสูตรประกาศนียบัตรความปลอดภัย กฎหมาย มาตรฐาน การจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Certification of Safety, Law, Standards, Occupational Health and Safety Management 2565 ปัจจุบัน
256502220501005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ Certificate of Research and Health Innovation 2565 ปัจจุบัน
M050501 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยและนวัตกรรมสังคมทางการแพทย์แผนไทย Certificate of Research and Thai Traditional Medicine Social Innovation 2566 ปัจจุบัน
256502220502003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย Certification of Engineering and Occupational Health and Safety Technology 2565 ปัจจุบัน
256502220503004 หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และการออกกำลังกาย Certification of Personal Trainer and Exercise 2565 ปัจจุบัน
256502220502001 หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม Certification of Occupational Health and Industrial Hygiene 2565 ปัจจุบัน