หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

Search
 

คณะวิทยาศาสตร์

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
256402220214001 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Certification in Internet of Things Innovation 2564 ปัจจุบัน
256402220214002 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Certification in Mobile Application Development 2564 ปัจจุบัน
256402220215005 หลักสูตรประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า Certification in Data Analytics for Customer Service Strategies 2564 ปัจจุบัน
256402220214003 หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน Certification in Digital Skills for Officers’ Potential Development 2564 ปัจจุบัน
256402220215004 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ Certification in Service Innovation for Entrepreneurship 2564 ปัจจุบัน