หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบรายวิชา

Search
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
N0706444 การสร้างคอนเทนต์การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ 2565 ปัจุบัน
N0708211 พื้นฐานวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจ 2565 ปัจุบัน