อาจารย์ กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์
สังกัดคณะ :
คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา :
สถานะ :
ลาออก
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25520221105367 น.บ. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา