อาจารย์ ณฐกันต์ ด้วงปาน

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ณฐกันต์ ด้วงปาน
สังกัดคณะ :
คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชานิติศาสตร์
สถานะ :
หมดสัญญาจ้าง
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา