อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต
สังกัดคณะ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
5 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25590221101416 วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2559 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25590221101416 วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2559 เฉพาะสาขา
25590221101427 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2559 เฉพาะสาขา
25590221101506 วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2559 เฉพาะสาขา
25590221101517 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2559 เฉพาะสาขา
25470221102469 วท.ม.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา