อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก
สังกัดคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25500221110798 ป. บัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25490221105239 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา
25500221110798 ป. บัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564 เฉพาะสาขา