อาจารย์ ดร. ตั้ม บุญรอด

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. ตั้ม บุญรอด
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221106847 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105058 ส.บ. สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221106847 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา