ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
3 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221106858 วท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105161 วท.บ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221106858 วท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา
25490221105263 กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา