อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
สังกัดคณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105161 วท.บ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25570221102022 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา