ผศ. ดรุณี อนุกูล

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดรุณี อนุกูล
สังกัดคณะ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สถานะ :
ลาศึกษาต่อ
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา