ผศ. ดำรงค์ ชีวะสาโร

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ดำรงค์ ชีวะสาโร
สังกัดคณะ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25580221101538 กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25510221105851 ศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25580221101538 กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2562 เฉพาะสาขา