อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
สังกัดคณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25500221105319 ศ.บ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25500221105319 ศ.บ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25500221105332 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา