ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
สังกัดคณะ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105047 ศป.บ.ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25480221105047 ศป.บ.ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105036 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2561 เฉพาะสาขา