อาจารย์ ณฌา ขวัญมณี

ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ ณฌา ขวัญมณี
สังกัดคณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
1 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25490221105173 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา