ผศ. ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ

ชื่อ-สกุล :
ผศ. ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ
สังกัดคณะ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สถานะ :
เกษียณ
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
0 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา