หลักสูตร T210001

รหัสหลักสูตร :
T210001
คณะ :
สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
นวัตกรสังคม
     ภาษาอังกฤษ :
Social Innovator

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
28/12/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2
สถานะ :
ปัจจุบัน