รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ชื่อ-สกุล :
รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
สังกัดคณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดสาขา :
สถานะ :
ปฎิบัติหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว (สถานะเปิด) :
2 หลักสูตร
ประจำหลักสูตรแล้ว (สถานะเปิด) :
4 หลักสูตร

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25560221102414 ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2556 พหุวิทยาการ
25480221105183 ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105194 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับ ประเภทหลักสูตร ลักษณะของสาขาวิชา
25560221102414 ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2556 พหุวิทยาการ
25540223203157 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105194 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25480221105183 ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2560 เฉพาะสาขา
25430221101194 ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2564 เฉพาะสาขา