หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25570221101381 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2557
25480221105071 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25490221105318 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25470221102043 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25430221101194 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25520221105378 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221105069 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25470221102065 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2557
25520221105389 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2556
25470221102054 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25430221101205 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25460221101131 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25560221102414 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2556
25400221101123 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2554
25450221102895 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2558
25480221105183 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221105194 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรปรับปรุง 2555
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25480221105115 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25550221103392 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2555
25480221105161 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221105126 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221105137 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25480221105159 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221105082 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221105104 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221105172 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25500221100123 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221105148 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2554
25480221105093 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25490221107478 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221106858 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25470221102469 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25570221102022 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2557
25480221106836 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25540223203181 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2554
25540221103176 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2559
25540223203181 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ 2554
 
คณะศึกษาศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและการประเมินทางการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25490221105206 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( 5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25490221105195 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25490221105263 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25490221105217 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25490221105252 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25490221105239 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25490221105228 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25580221101538 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2558
25490221105274 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25490221105241 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25490221105184 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25570221102527 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2557
25500221110798 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2557
25490221109201 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25480221106825 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2556
25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2556
25500221107749 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2556
25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2554
25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25460221101647 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25470221102447 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
25470221103022 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2556
 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25550221103403 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2555
25490221105296 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25480221105058 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25490221105285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25480221106847 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2554
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25480221105025 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25480221105036 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25510221105851 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2554
25560221102526 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2556
25480221105047 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25590221100527 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2559
25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25430221101183 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2559
25500221105319 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
25490221107467 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง 2555
 
คณะนิติศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25520221105367 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2555
 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร
25540223203157 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ 2554
25540223203157 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่ 2554