หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ค้นหาหลักสูตร

 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25460221101131 ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
2 25490221105318 วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
3 25480221105071 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
4 25470221102043 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
5 25480221105069 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
6 25430221101205 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
7 25520221105378 ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
8 25520221105389 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู ปริญญาตรี 2556 คำสั่ง เปิด
9 25470221102065 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 2557 คำสั่ง เปิด
10 25570221101381 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 2557 คำสั่ง เปิด
11 25470221102054 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
12 25430221101194 ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารและพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
13 25400221101123 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาโท 2554 คำสั่ง เปิด
14 25480221105183 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
15 25560221102414 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาสังคม ปริญญาโท 2556 คำสั่ง เปิด
16 25450221102895 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ปริญญาโท 2558 คำสั่ง เปิด
17 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผนสังคม (ปิดแบบมีเงือนไข) ปริญญาโท 2554 คำสั่ง ปิด
18 25480221105194 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาเอก 2555 คำสั่ง เปิด
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25480221105148 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
2 25550221103392 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
3 25480221105093 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (อยู่ระหว่างดำเนินรอปิดนิสิตค้าง) ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
4 25500221100123 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
5 25480221105161 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
6 25480221105126 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
7 25480221105159 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
8 25480221105082 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
9 25480221105104 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
10 25480221105172 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
11 25480221105115 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
12 25480221105137 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
13 25540223203181 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 2554 คำสั่ง เปิด
14 25480221106836 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต์ ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
15 25470221102469 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
16 25490221107478 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
17 25480221106858 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
18 25570221102022 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท 2557 คำสั่ง เปิด
19 25540221103176 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 2559 คำสั่ง เปิด
20 25540223203181 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก 2554 คำสั่ง เปิด
 
คณะศึกษาศาสตร์
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25490221105206 การศึกษาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ( 5 ปี) ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
2 25490221105307 การศึกษาบัณฑิต การวัดและการประเมินทางการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
3 25490221105274 การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
4 25490221105217 การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
5 25490221105184 การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
6 25490221105228 การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย (5 ปี) ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
7 25490221105239 การศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (5 ปี) ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
8 2558022110153 การศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา ( 5 ปี) ปริญญาตรี 2558 คำสั่ง เปิด
9 25490221105195 การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (5 ปี) ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
10 25490221105263 การศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา (5 ปี) ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
11 25490221105252 การศึกษาบัณฑิต ฟิสิกส์ (5 ปี) ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
12 25490221105241 การศึกษาบัณฑิต เคมี (5 ปี) ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
13 การศึกษาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี) (ปิดแบบมีเงื่อนไข) ปริญญาตรี 2549 คำสั่ง ปิด
14 การศึกษาบัณฑิต การวัดและการประเมินทางการศึกษา (5 ปี) (ปิดแบบมีเงื่อนไข) ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง ปิด
15 25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ปริญญาโท 2554 คำสั่ง เปิด
16 25460221101647 การศึกษามหาบัณฑิต เคมี ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
17 25480221106825 การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
18 25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
19 25490221109201 การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
20 25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
21 25470221102447 การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
22 25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา ปริญญาโท 2556 คำสั่ง เปิด
23 25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 2556 คำสั่ง เปิด
24 การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) ปริญญาโท 2556 คำสั่ง เปิด
25 25470221103022 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ปริญญาโท 2556 คำสั่ง เปิด
26 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาวะผู้นำทางการศึกษา (ปิดแบบมีเงื่อนไข) ปริญญาเอก 2548 คำสั่ง ปิด
27 25500221110798 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ป.บัณฑิต 2557 คำสั่ง เปิด
28 25570221102527 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ป.บัณฑิต 2557 คำสั่ง เปิด
 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25470221102076 วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์ ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
2 25480221104878 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
3 25470221102087 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
4 25560221102515 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
5 25530221103355 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ปริญญาโท 2553 คำสั่ง เปิด
 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25490221105296 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
2 25490221105285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
3 25480221105058 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
4 25550221103403 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
5 25480221106847 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ ปริญญาโท 2554 คำสั่ง เปิด
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25510221105851 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
2 25480221105025 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล ปริญญาตรี 2554 คำสั่ง เปิด
3 25480221105036 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
4 25480221105047 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
5 25560221102526 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการออกแบบ ปริญญาตรี 2556 คำสั่ง เปิด
 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25500221105319 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
2 25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
3 - บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
4 25430221101183 บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
5 25490221107467 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ ปริญญาโท 2555 คำสั่ง เปิด
 
คณะนิติศาสตร์
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25520221105367 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 2555 คำสั่ง เปิด
 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25500221105332 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปริญญาตรี 2556 คำสั่ง เปิด
2 25500221105321 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 2556 คำสั่ง เปิด
3 25500221107751 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปริญญาโท 2556 คำสั่ง เปิด
4 25500221107762 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ ปริญญาโท 2556 คำสั่ง เปิด
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) ปริญญาเอก 2551 คำสั่ง ปิด
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2559 คำสั่ง เปิด
3 รอรับรองจากสกอ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท 2559 คำสั่ง เปิด
4 รอรับรองจากสกอ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน ปริญญาเอก 2559 คำสั่ง เปิด
 
วิทยาลัยนานาชาติ
 
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปี คำสั่ง สถานะ
1 25540223203157 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาโท 2554 คำสั่ง เปิด
2 25540223203157 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาเอก 2554 คำสั่ง เปิด