หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25590221101416 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25650224000493 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25590221101427 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25590221101506 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ข้อมูลสมบูรณ์
25590221101517 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ข้อมูลสมบูรณ์