หลักสูตรที่เปิดสอน

 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25640224002257 การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2564 ข้อมูลสมบูรณ์
25500221105332 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์