หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25590221100527 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ข้อมูลสมบูรณ์
25600221100848 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25430221101183 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 ข้อมูลสมบูรณ์
25500221105319 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25490221107467 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25610221600057 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์