หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25480221105025 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105036 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25510221105851 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25560221102526 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105047 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
T20222061102508 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2565 ข้อมูลสมบูรณ์