หลักสูตรที่เปิดสอน

 
วิทยาลัยนานาชาติ
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25540223203157 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์