หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะวิทยาศาสตร์
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25480221105115 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105161 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105126 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105137 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105159 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105082 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105172 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221105148 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221106858 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงบูรณาการ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25570221102022 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25480221106836 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและนวัตกรรมเคมี ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25540223203181 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
25540223203181 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์