หลักสูตรที่เปิดสอน

 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
25470221102087 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25560221102515 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2566 ข้อมูลสมบูรณ์
25470221102076 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์