หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

รหัสหลักสูตร :
25490221105274
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ วิภาดา พินลา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ วิภาพรรณ พินลา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ฐากร สิทธิโชค รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. พรชัย นาคสีทอง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. อภิเชษฐ กาญจนดิฐ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ วิภาพรรณ พินลา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ วิภาดา พินลา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ฐากร สิทธิโชค ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. อภิเชษฐ กาญจนดิฐ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ. พรชัย นาคสีทอง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร