หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

รหัสหลักสูตร :
25490221105239
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ อิศรา คงธรรม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. พิทยาธร แก้วคง รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ. วไลพร ศาสนประดิษฐ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ อิศรา คงธรรม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พิทยาธร แก้วคง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. วไลพร ศาสนประดิษฐ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร