หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)

รหัสหลักสูตร :
25490221105228
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร