หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)

รหัสหลักสูตร :
25490221105217
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ อรพิน ทิพย์เดช รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. เกษม พันธุสะ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ สิงหา ตุลยกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ อรพิน ทิพย์เดช ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ สิงหา ตุลยกุล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. เกษม พันธุสะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร