หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี)

รหัสหลักสูตร :
25490221105184
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ เพ็ญนภา สุวรรณวงศ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. นวพรรษ รัตนบุญทวี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 รศ. เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
4 อาจารย์ ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. ชัชวาล ชุมรักษา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. นวพรรษ รัตนบุญทวี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ เพ็ญนภา สุวรรณวงศ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 รศ. เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร