หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( 5 ปี)

รหัสหลักสูตร :
25490221105206
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. วิภาฤดี วิภาวิน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. พัศรเบศวร์ แย้มทองคำ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. วิภาฤดี วิภาวิน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. พัศรเบศวร์ แย้มทองคำ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 อาจารย์ นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร