หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและการประเมินทางการศึกษา (4 ปี)

รหัสหลักสูตร :
25490221105307
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 รศ. สุเทพ สันติวรานนท์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 รศ. สุเทพ สันติวรานนท์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร