หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสหลักสูตร :
25540223203181
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 ผศ.ดร. ชลทิศา สุขเกษม รับผิดชอบแล้ว 3 หลักสูตร
2 ผศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. นุกูล อินทระสังขา รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 ผศ.ดร. ชลทิศา สุขเกษม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. นุกูล อินทระสังขา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
5 รศ.ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ประจำแล้ว 2 หลักสูตร