หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัสหลักสูตร :
25470221102469
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 ผศ.ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำลอย ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ สุทธิษา ก้อนเรือง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ การะเกด แก้วใหญ่ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร