หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสหลักสูตร :
25540221103176
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2559
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 ผศ.ดร. สิรยา สิทธิสาร รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. นพมาศ ปักเข็ม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. นพมาศ ปักเข็ม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. สิรยา สิทธิสาร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร