หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

รหัสหลักสูตร :
25480221106858
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร