หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

รหัสหลักสูตร :
25480221106836
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 รศ. เกษม อัศวตรีรัตนกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. อานอบ คันฑะชา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. อุษา อ้นทอง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
4 รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 รศ. เกษม อัศวตรีรัตนกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร