หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสหลักสูตร :
25490221107478
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 ผศ.ดร. กรวิกา ก้องกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. สารภี ไชยรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. สุวิชา อิ่มนาง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. สารภี ไชยรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. กรวิกา ก้องกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร