หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

รหัสหลักสูตร :
25570221102022
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2557
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. สุวิทย์ คงภักดี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. สุวิทย์ คงภักดี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
5 รศ.ดร. หิริหัทยา เพชรมั่ง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร