หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

รหัสหลักสูตร :
25480221105104
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. รังสฤษฏ์ อินทรโม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ พีระ ทองมี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ อรสา อนันต์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ อรสา อนันต์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ พีระ ทองมี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. รังสฤษฏ์ อินทรโม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร