หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รหัสหลักสูตร :
25480221105082
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ สุนิสา คงประสิทธิ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พีรนาฏ คิดดี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. อานุช คีรีรัฐนิคม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. สุดสาคร สิงห์ทอง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. พีรนาฏ คิดดี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ สุนิสา คงประสิทธิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. สุดสาคร สิงห์ทอง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. อานุช คีรีรัฐนิคม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร