หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสหลักสูตร :
25480221105159
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร