หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัสหลักสูตร :
25480221105126
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ฉัตร ผลนาค รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ ภรพนา บัวเพชร์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. ชลธิรา แสงสุบัน รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ชลธิรา แสงสุบัน ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
2 อาจารย์ ภรพนา บัวเพชร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. ฉัตร ผลนาค ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร