หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสหลักสูตร :
25480221105148
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ นิชากรณ์ พันธ์คง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. อรยา ปรีชาพานิช รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. สุดา เธียรมนตรี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ นิชากรณ์ พันธ์คง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. สุดา เธียรมนตรี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. อรยา ปรีชาพานิช ประจำแล้ว 1 หลักสูตร