หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

รหัสหลักสูตร :
25480221105161
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ เตือนตา ร่าหมาน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. ธนพล อยู่เย็น รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ เตือนตา ร่าหมาน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. ธนพล อยู่เย็น ประจำแล้ว 1 หลักสูตร