หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

รหัสหลักสูตร :
25550221103392
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. บุษกร อุตรภิชาติ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. พฤทฐิภร ศุภพล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. พฤทฐิภร ศุภพล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. บุษกร อุตรภิชาติ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร