หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

รหัสหลักสูตร :
25500221100123
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พนิตา สุมานะตระกูล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. นิรมล จันทรชาติ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ จักรพงศ์ ไชยบุรี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. นิรมล จันทรชาติ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. พนิตา สุมานะตระกูล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 อาจารย์ จักรพงศ์ ไชยบุรี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส ประจำแล้ว 1 หลักสูตร